杏吧专区

Hrvatski

Pouzdano radio daljinsko upravljanje

杏吧专区 Radio je sinonim za pouzdan be?i?ni radio daljinski upravlja?.  Na?a glavna poslovna podru?ja su u industrijske dizalice, mobilne aplikacije, vrata, rampe. Tako?er nudimo daljinsko upravljanje i za hidrauli?ne aplikacije.

Vlastito istra?ivanje i razvoj

S vi?e od 60 godina iskustva posjedujemo ?vrsto znanje i iskustvo u sustavima radio daljinskog upravljanja.  Na?a misija je pru?anje krajnjeg (E2ES) rje?enja, tehnologije i usluge u podru?ju be?i?ne kontrole ure?aja i komunikacije strojeva, gdje su pouzdanost i sigurnost klju?ni ?imbenici odlu?ivanja. Ciljeve posti?emo tako da svi na?i djelatnici aktivno sudjeluju u procesu i preuzimaju odgovornost za svoja podru?ja djelovanja. Na? je krajnji cilj pru?iti rje?enje koja ?e dodati vrijednost va?em poslovanju te istodobno pru?iti besprijekornu podr?ku kada vam je potrebna.

Sigurno radio daljinsko upravljanje

Sigurnost je na?a velika briga, a budu?i da smo ?vedska kompanija ona je dio na?e su?tine. Ula?emo velike napore kako bi na?i proizvodi bili ?to pouzdaniji. Ulo?ili smo znatne napore kako bi smo bili sigurni da na?i proizvodi zadovoljavaju najvi?e mogu?e sigurnosne standarde i posjedujemo certifikate koji to potvr?uju.

Vjerojatno ste dosada uvidjeli da na?i proizvodi ne samo da su pouzdani, ve? su robusni i mogu izdr?ati te?a o?te?enja. Znamo da na?i daljinski upravlja?i prolaze kroz razaraju?e i te?ke uvjete radne okoline – i to je sve u redu, imali smo to na umu prilikom dizajna. Namijenjeni su za kori?tenje.

Za?to daljinsko upravljanje?

Be?i?no daljinsko upravljanje je pouzdan i prakti?an sustav upravljanja strojem. Postavlja operatera na sigurno mjesto gdje treba biti umjesto ograni?enja prisutnih kod upravljanja preko upravlja?ke plo?e ili kabelske kontrole. Be?i?no daljinsko upravljanje se tako?er ne nalazi na putu kretanja operatera kao kabelska kontrola. Kabelski sustav upravljanja osim ?to ometa rad stvara i opasnost za sigurnost, kao i opasnost od pucanja.